RUN TO KICK Reglement

Artikel 1 – Evenement

De RUN TO KICK is een ludiek evenement zonder competitie (geen officiële chronometer, geen klassement, geen tijdslimieten), met de bedoeling een publiekstrekker en promotor te zijn van onderzoek tegen kinderkanker.

Artikel 2 – Organisatoren

De organisator van de RUN TO KICK is:

KickCancer, een stichting van openbaar nut naar Belgisch recht, met als hoofdzetel Dageraadstraat, 24, te 1000 Brussel.

Artikel 3 - Datum en Plaats

De RUN TO KICK vindt plaats op zondag 29 september in het Zoniënwoud, op het volgende adres:

Hippodroom van Bosvoorde, Steenweg op Terhulpen, 53, te 1180 Ukkel, Brussel, België.

Artikel 4 – Parcours

De deelnemers kunnen een parcours kiezen van 2, 5 of 10 km in het Zoniënwoud, af te leggen al wandelend of al lopend.

Artikel 5 – Deelnemingsvoorwaarden

Iedereen (met of zonder licentie) kan deelnemen aan de RUN TO KICK en er is geen leeftijdsgrens. Iedereen neemt deel aan de wedstrijd op eigen verantwoordelijkheid. De deelnemers verklaren over de nodige fysieke capaciteiten te beschikken, en dat ze medisch in orde zijn om, om te wandelen of te lopen over 2, 5 of 10 km, niet tegen de tijd.

Elke deelnemer is verplicht om bij zijn inschrijving correcte informatie te verschaffen.

Minderjarige deelnemers moeten een ouderlijke toelating voorleggen, welke ook de afstand is die zij kiezen.

Artikel 6 – Inschrijvingen

De inschrijvingen voor de RUN TO KICK gebeuren online in 2 stappen via onze website:

De deelnemer vult het online formulier in en betaalt een bedrag van €10.

De deelnemer verzamelt giften ten voordele van KickCancer via zijn online collecte profiel, €100 voor kinderen en studenten jonger dan 25 jaar en €200 voor alle andere deelnemers (“Minimum Bedrag”).

Inschrijving voor de RUN TO KICK houdt in dat men het onderhavig reglement aanvaardt. De inschrijvingen worden afgesloten op 26 september om middernacht.

De inschrijving is definitief vanaf het ogenblik dat de deelnemer het “Minimum Bedrag” heeft verzameld. De rugnummers worden verstrekt niet eerder dan zondag 29 september 2019, en dit enkel aan de deelnemers waarvan de inschrijving beschouwd wordt als definitief.

De giften worden enkel aanvaard op voorwaarde dat ze verzameld werden vanaf:

de pagina aangemaakt de loper, en

waarop de naam van RUN TO KICK is vermeld.

Elke sluitende overeenkomst is definitief en kan niet het voorwerp uitmaken van terugbetaling, voor welke reden ook, met inbegrip het geval dat het objectief van de geldinzameling niet werd bereikt.

Een transfer van inschrijving is niet mogelijk, voor gelijk welke reden. Elke persoon die zijn rugnummer doorgeeft aan een derde is zelf verantwoordelijk indien een ongeval zich voordoet, ook indien veroorzaakt door derden. De organisatie is in geen geval verantwoordelijk als een ongeval zich voordoet dat verband houdt met dergelijke omstandigheden.

De inschrijving van een loper die niet minimaal het “Minimum Bedrag” heeft verzameld, is ongeldig.

Artikel 7 – Rugnummers

De rugnummers worden ter plaatse toegekend na voorlegging van een identiteitsbewijs en een kopie van de mail die de inschrijving bevestigt. Het rugnummer zal enkel toegekend worden aan wie het “Minimum Bedrag” aan giften heeft verzameld via zijn persoonlijke collectepagina.

De rugnummers moeten afgehaald worden vóór een bepaald uur dat is vermeld in de bevestigingsemail die verstuurd wordt aan elke deelnemer. Na dit vastgesteld uur zullen geen rugnummers meer verstrekt worden. De organisatie van KickCancer is niet verantwoordelijk indien deelnemers zich aandienen na het vermelde uur voor de uitreiking van de rugnummers, en als dan geen rugnummer meer kan uitgereikt worden. Het rugnummer moet gedurende het hele parcours leesbaar blijven.

Artikel 8 - Code van goed gedrag

De deelnemers zijn verplicht om de plaatselijke regelementen van de gemeente en het parcours te respecteren. Indien de deelnemers de regels niet respecteren kunnen zij verwijderd worden van de site en uitgesloten worden voor de volgende jaren.

Is verboden:

elke commerciële activiteit uit te oefen (bv. verkoop van voedsel of drank).

opbouwen van kraampjes buiten de hiervoor toegelaten en gereserveerde stands.

het oplaten van ballonnen.

aanwezigheid van muziekgroepen, fanfares, enz. tenzij een aanvraag tot toelating werd ingediend en een toelating uitdrukkelijk is toegestaan.

Om de omgeving en de natuur waar het parcours doorheen loopt te respecteren, is het strikt verboden er afval achter te laten, zoals papier, plastic verpakkingen, enz. Vuilnisbakken staan ter beschikking in het evenementendorp en bij de voorraadposten langsheen het parcours. Deze vuilnisbakken moeten gebruikt worden door de deelnemers om afval in te gooien. De deelnemers moeten hun afval en verpakkingen zolang bijhouden tot zij de punten bereiken hebben die door de organisatie hiervoor zijn aangeduid.

Artikel 9 - Materiële schade

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van beschadiging (diefstal, breuk, verlies…) aan bezittingen van de deelnemers, ook in het geval de organisatie het toezicht op zich genomen heeft. De deelnemers kunnen zich bijgevolg niet tegen de organisatie keren voor schade die zij hebben opgelopen aan hun uitrusting. Het is aan elkeen om een verzekering af te sluiten tegen deze risico’s.

Artikel 10 – Afbeeldingen

Door zijn deelname aan de RUN TO KICK verleent elke deelnemer de toelating aan de organisatoren en diens rechthebbenden en rechtverkrijgenden om zijn naam, stem en beeld en in het algemeen zijn sportprestatie in het kader van het evenement KickCancer vast te leggen en te verspreiden, onder welke vorm ook, op elke bestaande of toekomstige drager, op elk formaat, voor elke publieke uitzending in de hele wereld, voor elk gebruik ook voor publiciteitsdoeleinden of commerciële doeleinden, en dat voor de duur van de bescherming die actueel toegekend wordt voor auteursrechten door bestuursrechtelijke bepalingen of reglementen, en beslissingen door de rechter of via arbitrage, in alle landen, inbegrepen huidige en toekomstige internationale overeenkomsten, met inbegrip van eventuele verlengingen die aan die duur zouden aangebracht worden.

Ten einde de organisatie toe te laten te voldoen aan zijn verplichtingen ten overstaan van de publiciteitscampagnes, promotionele of commerciële acties, verleent elke deelnemer onherroepelijk het recht aan de organisatie en zijn rechthebbenden en rechtverkrijgenden om:

elke wijziging, toevoeging of weglating door te voeren die zij nodig acht voor de exploitatie van zijn beeld, onder de voorwaarden hierboven vermeld;

zijn beeld te verbinden of te combineren met elke handtekening, haakje, slogan, opschrift, merk, kenmerk, wettelijke vermelding, beeld en in het algemeen elk element van welke aard ook naar keuze van de organisator, bestemd voor de communicatiebeelddragers waarin het beeld vervat is.

De deelnemer garandeert niet gebonden te zijn door geen enkel exclusief contract dat verband houdt met het gebruik van zijn beeld/naam/stem. De organisatie en zijn rechthebbenden en rechtverkrijgenden verbinden er zich toe om de naam/stem/beeld van de deelnemers niet te gebruiken in een drager van pornografische, racistische, vreemdeling haatdragende aard, en in het algemeen zien af van elke exploitatie die zou kunnen schade berokkenen aan de waardigheid van de deelnemers.

Artikel 11 - Wetgeving in verband met de informatieverwerking en persoonlijke vrijheden

De inlichtingen die verstrekt worden aan de organisatie zijn noodzakelijk voor de deelname aan het evenement. Deze informatie wordt digitaal verwerkt en is enkel bestemd voor de organisatie. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt elke deelnemer over het recht van toegang tot en rechtzetting van de gegevens die onder zijn naam zijn ingebracht. Om zijn rechten uit te oefenen en om deze informatie te bekomen volstaat een brief aan de organisatie.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

De merken, domeinnamen, producten, software, beelden, video’s, teksten of in het algemeen elke informatie die verband houdt met intellectueel eigendomsrecht, zijn of blijven de exclusieve eigendom van de organisatoren. Er is geen afstand van eigendomsrecht door de aanvaarding van onderhavig document. Elke reproductie van deze eigendomsrechten, zij het gedeeltelijk of in zijn geheel, voor welke beweegreden ook, is strikt verboden.

Artikel 13 – Annulatie

In geval van slechte weersomstandigheden of omwille van veiligheidsredenen behoudt de organisatie zich het recht om het evenement af te lasten ofwel de wedstrijd stop te zetten. De organisatie kan op elk ogenblik het parcours wijzigen. In geval van barslechte weersomstandigheden (grote regenval, groot risico van onweer, enz.) kan het vertrek maximum met enkele uren uitgesteld worden; na één uur kan het vertrek geannuleerd worden.

In geval van stopzetting vóór het vertrek of in geval van onderbreking van de wedstrijd, voor welke reden ook, zal geen enkele terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeuren. De giften door de deelnemers verzameld voor KickCancer kunnen niet teruggekregen worden.

Elke beschadiging van de omgeving wordt met uitsluiting bestraft.

Door zijn deelname aan het evenement RUN TO KICK aanvaardt elke deelnemer het reglement, en dit zonder enige uitzondering.

Aarzel niet om ons te contacteren

Messenger info@kickcancer.org