RUN TO KICK Reglement

Artikel 1 – Evenement

RUN TO KICK is een feestelijk evenement zonder competitief karakter (geen officiële chronometer, geen klassement, geen tijdslimieten), met als doel het grote publiek te mobiliseren rond KickCancer, die onderzoek tegen kinderkanker ondersteunt.

Artikel 2 – Organisatoren

De organisator van RUN TO KICK is: KickCancer, een stichting van openbaar nut naar Belgisch recht, met hoofdzetel Dageraadstraat, 24, 1000 Brussel.

Artikel 3 - Datum en Plaats

RUN TO KICK vindt plaats op zondag 26 september om 11u.

Artikel 4 – Parcours

Participanten kunnen deelnemen aan volgende parcours:

 • wandelen: 2 of 5 km
 • lopen: 2, 5 of 10 km

KickCancer stelt twee nieuwe vormen van deelname voor:

 • evenement “ter plaatse”;de precieze locatie van het evenement zal aan de deelnemers worden meegedeeld zodra we de toestemming voor de race ontvangen van de bevoegde autoriteiten;
 • een “connected” race,die deelnemers die hun deelname hebben gevalideerd, in staat stelt RUN TO KICK van op afstand bij te wonen via een video-opname die op het platform RUN TO KICK wordt uitgezonden. Deelnemers aan de “connected”-formule zullen de sportactiviteit van hun keuze uitvoeren vanaf elke locatie die zij wensen of één van de routes van 2, 5 of 10 km kunnen afleggen die KickCancer op verschillende locaties in België aanbiedt.

Deelnemers kunnen hun parcourskeuze wijzigen via hun persoonlijke account op het RUN TO KICK-platform, tot 26 september (dag van RUN TO KICK).

Als de wedstrijd zonder gezondheidsbeperkingen in een park in Brussel kan worden georganiseerd, worden alle deelnemers geacht daar standaard aanwezig te zijn. Indien de deelnemer om persoonlijke redenen niet naar het RUN TO KICK-dorp kan komen, kan hij of zij KickCancer op de hoogte brengen van zijn of haar wens om deel te nemen door gebruik te maken van het volgende formulier:klik hier.

KickCancer behoudt zich het recht voor het evenement “ter plaatse” te annuleren of de toegang te beperken tot een bepaald aantal deelnemers indien de sanitaire omstandigheden het niet toelaten, indien de administratieve vergunningen niet worden afgegeven of indien de organisatorische beperkingen van die aard zijn dat het evenement niet in goede omstandigheden kan worden georganiseerd. Dit laatste criterium wordt door KickCancer naar eigen goeddunken beoordeeld.

Indien samenscholingen beperkt of volledig verboden zijn, krijgen deelnemers die niet naar het RUN TO KICK-dorp kunnen gaan een "connected" versie van de race aangeboden, met ongemarkeerde routes verspreid over verschillende plaatsen in België en de levering van t-shirts en goodies bags op verschillende locaties.

Artikel 5 – Deelnemingsvoorwaarden

Iedereen kan deelnemen aan RUN TO KICK en er is geen leeftijdsgrens. Iedereen neemt deel aan de wedstrijd op eigen verantwoordelijkheid. De deelnemers verklaren over de nodige fysieke capaciteiten te beschikken, en dat ze medisch in orde zijn om 2, 5 of 10 km te wandelen of lopen, zonder tijdslimiet.

Elke deelnemer is verplicht om bij zijn inschrijving correcte informatie te verschaffen.

Elk kind jonger dan 12 jaar moet begeleid worden door een volwassene die verantwoordelijk is voor het toezicht en de zorg van het kind gedurende het hele evenement. Minderjarige kinderen boven de 12 jaar mogen het terrein betreden zonder begeleidende volwassene, maar blijven onder het gezag en de verantwoordelijkheid van hun ouders of voogd.

Artikel 6 – Inschrijvingen

De inschrijvingen voor RUN TO KICK gebeuren online in 2 stappen via onze website:

 1. De deelnemer vult het online formulier in en betaalt een inschrijvingsbedrag van €10.
 2. De deelnemer verzamelt giften ten voordele van KickCancer via zijn online inzamelpagina: €100 voor kinderen en studenten jonger dan 25 jaar en €200 voor alle andere deelnemers (“Minimum Bedrag”).

Inschrijving voor RUN TO KICK houdt in dat men het huidige reglement aanvaardt. De inschrijvingen worden afgesloten op 20 september om middernacht.

De inschrijving is definitief vanaf het ogenblik dat de deelnemer het “Minimum Bedrag” heeft verzameld. De rugnummers worden verstrekt niet eerder dan zondag 26 september 2019, en dit enkel aan de deelnemers waarvan de inschrijving als definitief wordt beschouwd.

De giften worden enkel aanvaard op voorwaarde dat ze verzameld werden:

 • Op de persoonlijke donatiepagina van de loper zelf.
 • Op een pagina die gelinkt is aan RUN TO KICK, m.a.w. een pagina waarop de naam is vermeld van het evenement.

Elke sluitende overeenkomst is definitief en geeft geen recht op terugbetaling, voor welke reden dan ook, inclusief in het geval dat het doelbedrag van de geldinzameling niet werd bereikt.

Een transfer van inschrijving is niet mogelijk, voor gelijk welke reden. Elke persoon die zijn rugnummer doorgeeft aan een derde is zelf verantwoordelijk indien een ongeval zich voordoet, ook indien veroorzaakt door derden. De organisatie is in geen geval verantwoordelijk als een ongeval zich voordoet dat verband houdt met dergelijke omstandigheden.

Artikel 7 – Rugnummers & t -shirts

De levering van de startnummers en t-shirts zal worden georganiseerd afhankelijk van de manier van deelname :

 • Voor de modus “ter plaatse”: de startnummers en t-shirts worden ter plaatse verdeeld op vertoon van een identiteitsbewijs en de persoonlijke QR-code die in de bevestigingsmail wordt gecommuniceerd. De rugnummers moeten afgehaald worden vóór 10u45. KickCancer is niet verantwoordelijk indien deelnemers zich aandienen na het vermelde uur voor de uitreiking van de rugnummers, en als dan geen rugnummer meer kan uitgereikt worden.
 • oor de “connected” modus: er worden geen rugnummer uitgedeeld. Indien KickCancer in staat is op verschillende plaatsen in België inzamelpunten te organiseren, kan de deelnemer zijn of haar T-shirt op de door KickCancer meegedeelde plaatsen afhalen. Indien het niet mogelijk is inzamelpunten op te zetten, worden geen T-shirts aan deelnemers gegeven. Deelnemers buiten België moeten contact opnemen met KickCancer om een groep zendingen van T-shirts te organiseren. KickCancer behoudt zich het recht om deze zending niet zelf te organiseren indien dit te duur of logistiek te ingewikkeld is om op te zetten.

Artikel 8 - Code van goed gedrag

Participatie “ter plaatse”:

De deelnemers zijn verplicht de regels van goed gedrag van de gemeente en het parcours te respecteren. Indien de deelnemers de regels niet respecteren, kunnen zij verwijderd worden van de site en uitgesloten worden voor de volgende jaren. Het volgende is verboden:

 • Een commerciële activiteit uitoefenen (bv. verkoop van voedsel of drank).
 • Kraampjes opstellen buiten de hiervoor toegelaten en gereserveerde plekken.
 • Ballonnen oplaten.
 • Aanwezigheid van muziekgroepen, fanfares en dergelijke, tenzij een aanvraag tot toelating werd ingediend en deze uitdrukkelijk is toegestaan.

Om de omgeving en de natuur te respecteren, is het strikt verboden om afval achter te laten op het parcours. Vuilnisbakken staan ter beschikking in het evenementendorp en bij de voorraadposten langsheen het parcours.

De deelnemers mogen hun afval en verpakkingen pas wegwerpen als ze de plaatsen hebben bereikt die hiervoor door de organisatie zijn aangeduid. Elkeen die beschadiging toebrengt aan de omgeving kan van het evenement worden uitgesloten.

De deelnemer verbindt zich ertoe niet op de RUN TO KICK locatie te verschijnen indien hij of zij COVID-19 symptomen heeft en zich te houden aan de gezondheidsmaatregelen die in Brussel van kracht zijn op de dag van de wedstrijd.

Participatie aan de “connected” modus

De deelnemer verbindt zich ertoe het fysieke deel van het evenement niet uit te voeren in een openbare ruimte indien hij/zij symptomen van COVID-19 vertoont en de sanitaire maatregelen na te leven die van kracht zijn op het grondgebied waar hij/zij verblijft op de dag van het evenement (preventieve gebaren, maximale groepering,...).

Deelnemers die minderjarig zijn, staan onder toezicht en verantwoordelijkheid van hun ouders en wettelijke voogden.

Ook bij (ongemarkeerde) parcours die KickCancer aanbiedt verplicht de deelnemer zich tot:

 • Het respecteren van verkeersregels,
 • Geen gebruik te maken van een parcours waarvoor een toegangsverbod geldt,
 • Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ter dekking van lichamelijk letsel en schade aan eigendommen en persoonlijk letsel toegebracht aan anderen op de dag van het evenement,
 • Geen afval op de openbare weg te gooien,
 • Geen schade toe te brengen aan de omringende fauna en flora,
 • Geen ballonnen los te laten
 • Geen lawaaioverlast te bezorgen.

KickCancer kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige fysieke of materiële schade die zich zou kunnen voordoen tijdens deelname aan RUN TO KICK in de “connected” modus.

Artikel 9 - Materiële schade

KickCancer kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van beschadiging (diefstal, breuk, verlies...) aan bezittingen van de deelnemers, ook in het geval de organisatie het toezicht op zich genomen heeft. De deelnemers kunnen zich bijgevolg niet tegen de organisatie keren voor schade die zij hebben opgelopen aan hun uitrusting. Het is aan elkeen om een verzekering af te sluiten tegen deze risico’s.

Artikel 10 – Afbeeldingen

Door zijn of haar deelname aan RUN TO KICK verleent elke deelnemer de toelating aan KickCancer en diens rechthebbenden en rechtverkrijgenden om zijn naam, stem en beeld en in het algemeen zijn sportprestatie in het kader van het evenement RUN TO KICK (met inbegrip van beelden die met KickCancer worden gedeeld via haar runtokick.org platform of haar sociale netwerken), vast te leggen en te verspreiden, onder welke vorm ook, voor om het even welke mededeling aan het publiek over de hele wereld, voor om het even welk gebruik met inbegrip van reclame en/of commerciële doeleinden, en voor de volledige duur van de bescherming die momenteel op het gebied van auteursrechten wordt verleend door de wettelijke of reglementaire bepalingen, de gerechtelijke en/of arbitrale uitspraken van om het even welk land, inbegrepen huidige en toekomstige internationale overeenkomsten, met inbegrip van eventuele verlengingen van deze duur.

De participant geeft KickCancer, haar begunstigden en rechtverkrijgenden uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming om, teneinde te voldoen aan de vereisten van reclame-, promotie-, en/of commerciële campagnes:

 • elke wijziging, toevoeging of schrapping aanbrengen die hij nuttig acht voor het gebruik van zijn afbeelding onder de hierboven omschreven voorwaarden,
 • de afbeelding van een deelnemer te associëren en/of te combineren met handtekeningen, slagzinnen, slogans, onderschriften, handelsmerken, onderscheidende tekens, wettelijke vermeldingen, visuals en, in het algemeen, elk door KickCancer gekozen element van welke aard dan ook, in het bijzonder bedoeld ter illustratie van de communicatiemedia waarin zij zijn geïntegreerd.

De deelnemer garandeert niet gebonden te zijn door een exclusief contract dat verband houdt met het gebruik van zijn beeld/naam/stem. De organisatie en zijn rechthebbenden en rechtverkrijgenden verbinden er zich toe om de naam/stem/beeld van de deelnemers niet te gebruiken in een drager van pornografische, racistische of haatdragende aard, en zien in het algemeen af van elke exploitatie die schade zou kunnen berokkenen aan de waardigheid van de deelnemers.

Artikel 11 - Wetgeving in verband met de informatieverwerking en persoonlijke vrijheden

De inlichtingen die verstrekt worden aan de organisatie zijn noodzakelijk voor de deelname aan het evenement. Deze informatie wordt digitaal verwerkt en is enkel bestemd voor de organisatie. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt elke deelnemer over het recht van toegang tot en rechtzetting van de gegevens die onder zijn naam zijn ingebracht. Om zijn rechten uit te oefenen en om deze informatie te bekomen, volstaat een brief aan de KickCancer organisatie.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

De merken, domeinnamen, producten, software, beelden, video’s, teksten of in het algemeen elke informatie die verband houdt met intellectueel eigendomsrecht, zijn of blijven de exclusieve eigendom van KickCancer. Er is geen afstand van eigendomsrecht door de aanvaarding van onderhavig document. Elke reproductie van deze eigendomsrechten, zij het gedeeltelijk of in zijn geheel, voor welke beweegreden ook, is strikt verboden.

Artikel 13 – Annulatie

In geval van slechte weersomstandigheden of omwille van veiligheidsredenen behoudt KickCancer zich het recht om het evenement af te gelasten ofwel de wedstrijd stop te zetten.

KickCancer behoudt zich tevens het recht voor de wijze “ter plaatse” of “connected” van het evenement of de routes te allen tijde te wijzigen.

In geval van barslechte weersomstandigheden (grote regenval, groot risico op onweer, enz.) kan het vertrek maximum met enkele uren uitgesteld worden; na enkele uren kan het vertrek geannuleerd worden.

In geval van stopzetting vóór het vertrek of in geval van onderbreking van de wedstrijd, voor welke reden ook, zal geen enkele terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeuren. De giften, door de deelnemers verzameld voor KickCancer, kunnen niet teruggekregen worden.

Door zijn deelname aan het evenement RUN TO KICK aanvaardt elke deelnemer het reglement, en dit zonder enige uitzondering.

Aarzel niet om ons te contacteren